Οι κακώσεις των περιφερικών νεύρων των άνω και κάτω άκρων αποτελούν καταστροφικές βλάβες. Μπορούν να οδηγήσουν από προσωρινή δυσλειτουργία έως και μόνιμη παράλυση του άκρου.

Οι κακώσεις αυτές οφείλονται στους εξής αιτιολογικούς παράγοντες οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν μερική βλάβη ή πλήρη διατομή του νεύρου:

  • τραύματα από μαχαίρι ή πυροβόλο όπλο
  • τροχαία ατυχήματα
  • εργατικά ατυχήματα
  • μετεγχειρητικές βλάβες (μετά από αφαίρεση όγκων του νεύρου)
  • ιατρογενείς βλάβες

Οι βλάβες των περιφερικών νεύρων μπορούν να κυμαίνονται από απλές κακώσεις των νεύρων (όπου ο ρόλος του Μικροχειρουργού είναι πρωταρχικής σημασίας) έως σύνθετες κακώσεις ολόκληρου του άκρου, με συμμετοχή οστών, τενόντων, αγγείων. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι δυνατόν να απαιτηθεί η συνεργασία χειρουργών διαφόρων ειδικοτήτων για την διάσωση του μέλους.

Φωτογραφίες

 μερική διατομή αισθητικού νεύρου     δεσμιδική συρραφή με μικροχειρουργικές τεχνικές

τραυματική βλάβη ωλενίου νεύρου - αποκατάσταση με νευρικά αυτομοσχεύματα

Video

Παράλυση ωλενίου νεύρου 2 χρόνια μετά την αποκατάσταση με νευρικά μοσχεύματα