Η εμπειρία μας έχει δείξει πως σε περιπτώσεις νευρικής βλάβης των κάτω άκρων η άμεση αποκατάσταση με χρήση μικροχειρουργικών τεχνικών οδηγεί σε εξαιρετικά αποτελέσματα.

Στις περιπτώσεις ιατρογενών βλαβών των περιφερικών νεύρων των κάτω άκρων απαιτείται ταχεία κλινική και ηλεκτροφυσιολογική μελέτη και σταδιοποίηση της έκτασης της βλάβης, του βαθμού της λειτουργικής απώλειας καθώς και έλεγχος της όποιας αυτόματης ανανεύρωσης.

Δυστυχώς, οι περιπτώσεις ιατρογενούς βλάβης διαγιγνώσκονται αργά για άμεση χειρουργική αποκατάσταση. Στην Κλινική μας έχουμε αναπτύξει μια συγκεκριμένη προσέγγιση για το χρόνο και την έκταση της χειρουργικής αποκατάστασης στις περιπτώσεις βλάβης των περιφερικών άκρων του κάτω άκρου.

Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται διατομή ή οξεία πίεση νευρικού στελέχους η χειρουργική παρέμβαση είναι άμεση.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, μετά την παρέλευση 3-4 μηνών, η αποκατάσταση αποφασίζεται εάν δεν υπάρχει καμιά αυτόματη ανανεύρωση. Η αποκατάσταση συνίσταται σε νευρόλυση και, αν είναι αναγκαίο, αντικατάσταση της περιοχής της νευρικής βλάβης με νευρικά μοσχεύματα.

Video

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ
Κάκωση του κοινού περονιαίου νεύρου
με παράλυση του άκρου ποδός (drop foot)
Πλήρης αποκατάσταση της λειτουργίας του
κοινού περονιαίου νεύρου